TŘEBAŘOV

Projekty spolufinancované EU

Výstavba sociálních bytů v obci Třebařov, č. p. 294

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, a to pomocí zbudování sedmi nových sociálních bytů dle parametrů sociálního bydlení v IROP, které poskytnou cílovým skupinám osob v bytové nouzi finančně dostupnou a plnohodnotnou možnost dlouhodobého nájemního bydlení a budou přispívat k jejich inkluzi do společnosti. Realizací projektu obec vyřeší absenci dostupného nájemního bydlení pro osoby v bytové nouzi, uspokojit tak poptávku cílových skupin a minimalizuje riziko jejich sociální exkluze. Cílem projektu je rovněž zkvalitnit občanskou vybavenost obce, zkvalitnit podmínky života jejích obyvatel a podpořit rozvoj obce v souladu s principy společenské inkluze.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.


Modernizace IT-jazykové učebny, a vybudování venkovní přírodovědné učebny ZŠ Třebařov 

Cílem projektu je pořízení vybavení stávající učebny, provedení stavebních úprav k zajištění bezbariérovosti školy a vznik venkovní přírodovědné učebny pro žáky ZŠ Třebařov za účelem zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání, a to v klíčových kompetencích, konkrétně v oblasti přírodních věd, práce s digitálními technologiemi a v oblasti komunikace v cizích jazycích. V rámci projektu dojde k zajištění bezbariérovosti základní školy a vyšší úrovně poskytovaného vzdělávání. 

© 2006 – 2021 UJOSOFT -bobobubo